.......

درخواست حذف این مطلب

گم کرده م 

خودم را 

در فواصل زندگی 

و حال خوبم را 

در عشقی عمیق 

گاهی عجیب 

در انتهای خیالم 

هر چ میگردم 

باز به بیراهه میروم