......

درخواست حذف این مطلب

اعداد نماد یا سمبل هایی جهت ارتباط با فرشتگان الهی هستند 

دیدن هر کدام ازین اعداد بصورت تصادفی در هر مکانی حاوی و در بر دارنده پیام هایی هستند با ویژگی هایی ک ذکر میشود 

عدد ۱ -  افکار و اعمال شما عملی میشود پس  افکار مثبت داشته باشید 

۲- ایمان و باور به پدیده ای رو ک باهاش درگیری رو حفظ کن و به انجامش یقین داشته باش 

۳- حضور اساتید مقرب به جهت حمایت و عنایت ( اساتید مقرب ممکن ست انسانهایی باشند ک  از نظر رشد و تعالی به مقام والایی رسیده باشند و به انسانها خدمت میکنند 

۴- حضور و حمایت و هدایت فرشتگان از انسانها

۵- تغییر و تحولات مثبت در کار و زندگی 

۶- ایجاد تعادل و توازن بین زندگی مادی و معنوی 

۷- جایگاه ویژه ای دارد  به معنای مهر تایید بر انجام کار یا روشی ک در زندگی جهت پیشبرد اه گرفته شده 

۸- نماد فراوانی مادی و مالی ک به سمت انسان میاید 

۹- تغییر و تحولات بزرگ ک میتواند نماد مثبت یا منفی فرد رونده در انجام اعمال خود  داشته باشد 

وجود این اعداد  پل ارتباطی بین انسان و فرشتگان ست و ما میتوانیم خودمان را در معرض تشعشعات این اعداد قرار دهیم  

درخواست از فرشتگان از طریق این اعداد و مرتبط شدن با انها جهت دریافت  پیام  و ساخت کارتهایی مخصوص جهت دریافت پیام از طریق فرشتگان الهی و مقرب